[26 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมชีวาโขง จ.นครพนมวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย”เรื่อง การบริหารแผนยุทธศาตร์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” ในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งปี 66 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยมี นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมชีวาโขง จ.นครพนม