[25 ก.ค. 65] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาหมอพร้อมสู่ Digital Health Platformวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน การแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาหมอพร้อมสู่ Digital Health Platform โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยที่ผ่านมาแพลตฟอร์มหมอพร้อมให้บริการข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้พัฒนาบริการมาอย่างต่อเนื่องรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และกิจกรรมในวันนี้เป็นการพัฒนาหมอพร้อมสู่ Digital Health Platform เพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลวัคซีนให้รองรับและเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลอื่นๆณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข