[23 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ในโอกาสการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วย Mind Setวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “เรื่อง การสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ในโอกาสการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วย Mind Set มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี Mind Set ที่ดีและเพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมี นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญณ โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม