[22 ก.ค. 65] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จ.มุกดาหารวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร