[20 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดมุกดาหารวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานลงพื้นที่เพื่อ พบปะ พูดคุย และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดมุกดาหารเวลา 13.00 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประเด็นกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม สสจ.มุกดาหารเวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งปลูกและสถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร