[20 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ประชุมติดตามสถานะการดำเนินงาน การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานะการดำเนินงาน การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันภายในเขตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี : นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร , พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และผู้รับผิดชอบงบลงทุนทุกจังหวัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 111 ชั้น 1 ตึกเก่า สสจ.มุกดาหาร และผ่านระบบ WebEx