[19 ก.ค. 65] กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราขธานี จัดประชุมวิชาการมหกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก สู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตวันที่ 19 กรกฎาคม 2565กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราขธานี จัดประชุมวิชาการมหกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก สู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในงาน ซึ่ง นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ มอบหมาน นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด นักวิชาการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยชุมชนมีส่วนร่วม และเผยแพร่ผลการทำงานของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป