[11 ก.ค. 65] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565)”วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565) พร้อมด้วย นายแพทยดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง คณะทำงาน และผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม โดยวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง, คณะกรรมการ PM งบลงทุน,คณะกรรมการ อ.ก.พ. เขตสุขภาพ วาระการเพื่อติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานทุกคณะ รวมทั้งวาระแจ้งจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference WEBEX