[8 ก.ค. 65] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรับสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จ.อำนาจเจริญวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลอำนาจเจริญ