[7 ก.ค. 65] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรับฟังข้อมูลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จ.อำนาจเจริญวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นิเทศทุกกรม เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ผลงานเด่น ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ในภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 13.00 น. – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ คปสอ.เสนางคนิคม และ รพ.สต.หนองไฮ