[7 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวนไร่ภูตะวัน Organic” ณ บ้านหนองเม็ก อำนาจเจริญวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนไร่ภูตะวัน Organic เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการปลูกกัญชา, การเตรียมผสมดินเพาะกล้ากัญชา และการย้ายต้นกล้ากัญชาลงปลูก ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตการปลูกกัญชา การนำเข้า-การส่งออก การจำหน่าย ให้ถูกต้อง ณ บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ