[6 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ รับฟังข้อมูลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 6 กรกฎาคม 2565นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานลงพื้นที่เพื่อ พบปะ พูดคุย และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา 10.30 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพนา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ.พนา จังหวัดอำนาจเจริญเวลา 13.30 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ประเด็น กัญชาทางการแพทย์ ภาพรวมของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ