[5 ก.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 #ที่ปรึกษางานHR เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7/2565 (ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อประชุมวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราว วาระพิจารณาอื่นๆ

โดยมี : นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบ WEBEX Conference