[5 ก.ค. 65] วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เปิดอบรม ผบก.รุ่นที่ 35 สร้างเครือข่ายและร่วมพัฒนาสมรรถนะทีมผู้บริหารวันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565 และร่วมบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข” ณ ห้องประชุมสัตตบงกช (1102) ชั้น 1 อาคารเรียน 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์