[5 ก.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน Covid-19 เตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง มอบหมายให้นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565 โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบถึง ผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 – 1 กรกฎาคม 2565 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน สามารถนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้งสรุปเป็น Best Practice เพื่อนำมาต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นต่อไปในระดับพื้นที่ ใช้ระยะเวลาประชุม 1 วัน

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุมถอดบทเรียน ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ EOC เขตสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป, ศูนย์วิชาการ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี