[4 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเป็นวิทยาการบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 (Online) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานีวันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” รุ่นที่ 3/2565 ซึ่งจัดโดยกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบการดูแลและส่งต่อแบบครบวงจร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 59 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เวลา 14.00 น.เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” (Online) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถทางการบริหาร ให้เป็น “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข