[30 มิ.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 นนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอและชี้แจงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานแต่ละ C ตามแนวทาง End Way Means ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 10 ในระยะ 5 ปี

โดยมี : นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (ประธาน CHRO), นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ประธาน CFO), นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (เลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 10), หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์จาก สสจ.5 จังหวัด, ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และแผนงานจาก รพศ./ รพท./ศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบ VDO Conference WebEx