[29 มิ.ย. 65] “เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาชีพ และบุคลากรสายสนับสนุน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565”วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ (CKO) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาชีพ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการ งานวิจัย ให้มีคุณภาพ จัดทำผลงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุม กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ผู้เข้าร่วมการประชุม นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ, นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ 10, คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลอำนาจเจริญ