[28 มิ.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 โดย รพ.พระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผนึกความร่วมมือ MOU พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 นนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิตผนึกกำลังจับมือภาคีเครือข่าย ภาคการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 10 ลงนามบันทึกข้อตกลงการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับฟังปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดกับนักศึกษาและครูอาจารย์ จากตัวแทนสถานศึกษาที่มาร่วมลงนาม MOU วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลคู่เครือข่ายและมหาวิทยาลัย