[27 มิ.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Smart leadership for the 21 century จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ณสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ในเขตสุขภาพ รวม 80 คน

กล่าวรายงานโดยอาจารย์จงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10แนะนำหลักสูตรโดย ดร.อาภา ภัคภิญโญ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหา วิทยาลัยมหิดลศาลายา