[27 มิ.ย. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 10 เป็นประธานคณะติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 เขต 10 อุบลราชธาน ณ รพ.มุกดาหารวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ในฐานะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 10 เป็นประธานคณะติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 เขต 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.มุกดาหาร อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อปสข.) เขต 10, นพ.ชัยวัฒน์ ดารสิชฌน์ ผอ.รพ.น้ำยืน อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 10 , น.ส.วรรณพร ถาวรศิริภัทร รพ.ยโสธร , น.ส.พรทิพย์ ชนะภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต , นางมลุลี แสนใจ รอง ผอ.สปสช.เขต 10 และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ลงพื้นติดตามและเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมมโนรมย์ รพ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

โดยมี นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.มุกดาหารและทีมงานให้การตอนรับ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีประเด็นในการตรวจเยี่ยม 2 ประเด็น คือ 1. การจัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม2. การให้บริการถุงทวารเทียมของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้เพื่อเป็นการกำกับติดตามการจัดบริการ คุณภาพการให้บริการ ผลกระทบในด้านต่างๆ ของการจัดบริการของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อประเมินความพร้อมด้านศักยภาพ และ การจัดบริการ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการให้บริการผู้ป่วยในทั้ง 2 ประเด็น และทีมตรวจเยี่ยมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานต่อไป ขอชื่นชมทีมบุคลากรรพ.มุกดาหารทุกท่าน ที่มีการจัดบริการระหว่างเขตและจำนวนผู้ป่วยที่ขอฟอกเลือดล้างไตเทียมที่มีจำนวนมากในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ