[27 มิ.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมมือ วิทยาลัยสรรพสิทธิฯ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตร ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 1วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการโรคเรื้อรังรุ่นที่ 1 และบรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ นโยบายระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเขตสุขภาพที่ 10 วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้าอบรมให้มีทัศนคติความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินภาวะสุขภาพการเจ็บป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ การจัดการโรคเรื้อรังโดยการสร้างสมดุลของการดูแลตนเองกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 36 คน ที่ได้รับการจัดสรร ตาม Service Plan จากทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 และจังหวัดร้อยเอ็ด