[22 มิ.ย. 65] เขตสุขภาพที่10 จัดอบรมหลักสูตรแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family) รุ่นที่ 4วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Conference และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ ๑๐ พัฒนาหลักสูตร Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เพื่อให้แพทย์ที่สนใจจะปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานเวชปฏิบัติครอบครัวและงานปฐมภูมิ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) ไปจนถึงการวางแผนและพัฒนาต่อยอดทั้งทักษะ ความรู้ความสามารถ ตามสมรรถนะที่สำคัญทั้ง ๖ ด้านของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวน 51 คน และได้เกียรติจากอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นวิทยากร โดยการอบรมดังกล่าวฯ จะกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2565