[20 มิ.ย. 65] กระทรวงสาธารณสุข เร่งทำแผนขับเคลื่อน Service Plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 -2570วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบ ประมาณ พ.ศ 2566-2570 จากที่กระทรวงสาธารณ สุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีศักย ภาพ จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพระบบบริการทั้งระบบให้มีขีดความสามารถ ที่จะรองรับการให้บริการ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ได้อย่างสมบูรณ์การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดทำแผน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 -2570 และพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์และอัตราส่วนค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยจิตเภทและผู้ป่วยสารเสพติดหลังจำหน่ายในชุมชน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข