[15 มิ.ย. 65] “อุบลราชธานี เมืองหลวงด้านสาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 10” ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด รับตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นิเทศทุกกรม เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตรวจราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและในเวลา 13.00 น.ติดตามผลงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ คปสอ.น้ำยืน และ รพ.สต.กุดเชียงมุน และสรุปผลการตรวจราชการในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์