[13 มิ.ย. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พร้อมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานีวัวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานยาเสพติดแบบบูรณาการและผลการบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. 2546 กล่าวต้อนรับโดย นายศุภมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปมทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 14.00 น.ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและรับฟังการนำเสนอข้อมูลประเด็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) พร้อมทั้งวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกับคณะผู้นิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล นำเสนอข้อมูล และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ