[10 มิ.ย. 65] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 #ที่ปรึกษางานHR เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 6/2565 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ ติดตามผลการดำเนินงานของ PM HRM , โครงการอบรมหลักสูตร Smart Leadership for the 21st Century (ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21) วาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราว วาระพิจารณาอื่นๆ ผ่านระบบ WebEx ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว