[7 มิ.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ เขต 10 เป็นประธานประชุมวิเคราะห์บทบาทภารกิจ สายงานตำแหน่ง และโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์บทบาทภารกิจ สายงานตำแหน่ง และโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการบริหารกำลังคน เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจริยธรรม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ