[31 พ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะทำงานองค์กรสร้างสุข (HO)วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น.        แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร/ประธานคณะทำงานองค์กรสร้างสุข เป็นประธานการประชุมคณะทำงานองค์กรสร้างสุข (HO) เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะทำงานองค์กรสร้างสุข ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบ Google Meet
สรุปประเด็นติดตามในการตรวจราชการรอบ 2 “ประเด็น องค์กรแห่งความสุข”
1. นำเสนอภาพรวมจังหวัดกระบวนการจัดการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดที่เป็นโอกาสพัฒนาของทุกหน่วย คือตัวชี้วัดทางการเงิน โดยนำเสนอเป็นไฟล์ และคลิปสั้น 1-2นาที
2. นำเสนอภาพรวมจังหวัดเป็นไฟล์ และคลิปวีดีโอสั้นๆ 2 นาที ในกระบวนการดำเนินการองค์กรสร้างสุข 
*คลิปสั้น เช่น Tiktok, Youtube