[28 เม.ย. 65] เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ รพ.ชานุมาน รพ.สต.โคกเจริญ จ.อำนาจเจริญ27 เมษายน 2565นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี ,นพ.ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ , นพ.อาวุธ แก้วภมร , รอ.วิทย์ ชนะภัย , นายกฤษณะ ชาตาสุข อนุกรรมการฯ อคม. , คณะกรรมการ Service Plan สาขาแม่และเด็ก, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, ศูนย์อนามัยที่ 10, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ โรงพยาบาลชานุมาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกเจริญ  จ.อำนาจเจริญ  "โครงการป้องกันปัญหาเหตุเกิดซ้ำด้านคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2565" ในประเด็นด้านสูติกรรมลดปัญหามารดาเสียชีวิต และด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรค และการติดเชื้อโควิด 19 ในบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลฯ  
พญ.กุณฑลี โควิบูรณ์ชัย รอง ผอ.รพ.ชานุมาน , นายสมศักดิ์ หอมชื่น สสอ.ชานุมาน และทีมงาน ได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้านการบริหารจัดการ  ด้านการบริการ และด้านการพัฒนาบุคลากร  ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ของ รพ.ชานุมาน ได้แก่ ถุงตวงเลือดในการป้องกัน การตกเลือดในหญิงหลังคลอด ระดับเขต ซึ่งได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน รพ.ทุกแห่งในเขต 10 ได้เป็นอย่างดี  ทีมตรวจเยี่ยมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้ในการป้องกันปัญหา และพัฒนางานต่อไป 
และขอชื่นชมทีมบุคลากร รพ./สสอ./รพ.สต. อ.ชานุมาน ทุกท่าน ที่มีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุของปัญหามาวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ