[25 เม.ย. 65] ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยเติบโต มีพัฒนาการสมวัย25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.เขตสุขภาพที่ 10 เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ป้องกันสาเหตุการตาย และลดอัตราตายของมารดา สร้างคุณภาพชีวิต ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ "ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กปฐมวัยเติบโต มีพัฒนาการสมวัย" 

ผลการดำเนินงานในภาพเขตสุขภาพที่ 10 ในปีงบประมาณ 2561  - 2563 พบ อัตราการตายมารดา เท่ากับ 17.40, 5.41, 26.60 ต่อแสนการเกิดมีชีพตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2564 พบ อัตราตายมารดา เท่ากับ 36.47 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อัตราการตายมารดาดังกล่าวยังเป็นแนวโน้มที่ไม่คงที่ และเป็นปัญหาสำคัญ เมื่อทำการสอบสวนสาเหตุการตายมารดา พบได้ทั้งจากสาเหตุโดยตรง (Direct cause) เช่น การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage: PPH) ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Pregnancy Induced Hypertension: PIH) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ และจากสาเหตุทางอ้อม เช่น โรคหัวใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขึ้น ไม่ใช้งบประมาณ Service plan มุ่งพัฒนาศักยภาพแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมภายใต้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายของมารดาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 ต่อแสน การเกิดมีชีพ ต่อไป

25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เป็นประธาน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน