[25 เม.ย 65] HR สัญจร ณ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

      นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 #ที่ปรึกษางานHR ประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 สัญจร พร้อมด้วยนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10 /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำกับ ติดตาม ดูแล การบริหารจัดการตำแหน่ง การเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) การบริหารกรอบอัตรากำลัง การประเมินผลงานวิชาการ องค์กรแห่งความสุข และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดยมี : นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม