[20 เม.ย. 65] เทศบาลแสนสุข ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น."New Normal Aging Society : สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวายืนยาวที่แสนสุข"  มี องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. พื้นที่ภายนอกอาคารและตัวอาคาร 
2. การคมนาคมขนส่งและการสัญจร
3. ที่อยู่อาศัย 
4. การมีส่วนร่วมเชิงสังคม 
5. การให้ความสำคัญและการยอมรับเชิงสังคมป 
6. การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน
7. การสื่อสารและการให้ข้อมูล 
8.  บริการชุมชนและสุขภาพ

20 เมษายน 2565 13.00 น.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เป็นประธานในพิธีประกาศนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 New Normal aging Society เพียงพอชะลอชรา ชีวียืนยาว โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หลายภาคส่วน  โดยมีนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน