[1 เม.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมมือกับ วสส.สิรินธรอุบลราชธานี พัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานใน PCU ประจำปี 25651 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธาน ในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามวิถีสุขภาพดีวิถีใหม่ปีงบประมาณ 2565 กล่าวรายงานโดย นายอรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้นักสาธารณสุข เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชนสำหรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ หลักสูตรเป็น 2 ระยะคือระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ระยะที่ 2 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ผู้ เข้ารับการอบรมจากเขตสุขภาพที่ 9,10 จำนวน 50 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยได้มอบโอวาทและฝากข้อคิดในการทำงานกับนักสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรม คือ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ท่านที่อยู่ในระดับ ตำบล อำเภอ การขับเคลื่อนข้อมูลที่สำคัญคือ Data Driven Organization  เราต้องทำชุดข้อมูลเป็นรายวัน ความรู้ทักษะ ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ"