[25 มี.ค. 65] สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/ 2565 ณ จังหวัดมุกดาหาร25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้นิเทศงานทุกกรม ร่วมสรุปและคืนข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และผ่านระบบ Conference