[16 มี.ค. 65] เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปี 6516 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากจำนวนประชากร 66.8 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 12.5 ล้านคนหรือร้อยละ 18.7 ส่วนเขตสุขภาพที่ 10 มีประชากรผู้สูงอายุ 770,623 คน หรือร้อยละ 16.80 ติดสังคม ร้อยละ 93.80 ติดบ้าน ร้อยละ 5.63 ติดเตียง ร้อยละ 0.57 ภาวะเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม ที่จะทำให้เกิดภาวะพึ่งพิงตามมาคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด ( CVD: Cardio vascular Diseases) ร้อยละ 14.5 โรคข้อเข่า ร้อยละ 6.30 ด้านสายตา ร้อยละ 5.81
16 มีนาคม 2565 09.00 น.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 กล่าวรายงานโดย นางชฎาภรณ์ ชื่นตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมายในการประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Stroke STEMI Hip fracture) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 170 คน ผ่านระบบ VDO conference จากห้องประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร ไปที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร