[10 มี.ค. 65] ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/ 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ10 มีนาคม 2565นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงาน รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานในภาพรวมจังหวัดตามประเด็นการตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม สสจ. ศรีสะเกษ
13.00 น ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลไพรบึง เพื่อ ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รับฟังปัญหาอุปสรรคและตรวจเยี่ยมสถานที่ มาตรฐานอาคาร ห้องปฏิบัติการต่างๆ
15.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง พบปะเครือข่ายผู้นำชุมชน อสม. รวมทั้งปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นที่ระลึก ใน รพ.สต.