[28 ก.พ. 65] ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านแดง อ.กุดชุม จ.ยโสธร28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / ประธานที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานรับทราบปัญหา และเพื่อวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธีรพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากร เครือข่าย อสม ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ เอกชน พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูล