[23 ก.พ. 65] ตรวจราชการและนิเทศก์งาน จ.อุบลราชธานี23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น.นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 มอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 64 – 23 ก.พ. 65 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน 59 คน มาจาก จ.อุบลราชธานี 24 คน ศรีสะเกษ 18 คน อำนาจเจริญ 11 คน มุกดาหาร 5 คน และยโสธร 1 คน รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การสาธิต และการฝึกภาคปฏิบัติ
โดยมี นางวิไลลักษณ์ ตรียาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานฯ และคณะอาจารย์ คณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 11 ชั้น ว.พบ. สรรพสิทธิประสงค์