[17 ก.พ. 65] การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของจังหวัดและเพื่อแก้ไขปัญหา พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่
โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ , นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกระทรวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยผ่านระบบ Zoom meeting