[17 ก.พ. 65] ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร “ต้นแบบ” ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบโล่ห์รางวัลรวมทั้งใบประกาศให้แก่วิทยากร โครงการ พัฒนาศักยภาพต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564 กล่าวรายงานโดย ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และประธาน PM ทันตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประ ชุมทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี