[9 ก.พ. 65] รพ.ลืออำนาจเจริญ โมเดล EMS : Enviroment Modern Smart hospital9 กุมภาพันธ์ 2565โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ปรับโฉมใหม่ พัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการ ทั้ง สถานที่ให้ดูโดดเด่น สบายไร้แออัด บุคลากร มีจิตบริการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ใหม่ทันสมัยมีคุณภาพ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ เป็นโมเดล ต้นแบบการพัฒนาโรงพยาบาลตามนโนบาย EMS กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเป้าลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดรอคอย ประชาชนมีความพึงพอใจ สร้างการมีส่วนร่วม ได้อย่างดียิ่ง

    โรงพยาบาลลืออำนาจ ตั้งอยุ่ห่างตัวจังหวัด 20 กม. รับผิดชอบ ประชาชนกว่า 36,000 คน ประสบปัญหาด้านการเงิน ระดับ 7 ในปี 2558 หลังจากนั้น ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ ทั้งคน เงิน ของ  จนสามารถผ่านวิกฤตได้ในปี 2561 ด้วยผลงาน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน สวยงามน่าใช้บริการ บุคลากรสามัคคีเข้มแข็ง ครุภัณฑ์การแพทย์เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานทุกกรม ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ