[8-10 ก.พ. 65] สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/ 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ8-10 กุมภาพันธ์ 2565นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานทุกกรม สรุปและคืนข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 5
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ