[3 ก.พ. 65] ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงงานผลิตยาสมุนไพร มาตรฐาน WHO-GMP และแหล่งเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 103 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โดยมี นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในนาม “พณาพรรณ” พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคารแปรรูปสมุนไพร และการดำเนินงานของคลีนิคบริการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ได้ดำเนินงาน ด้านแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีการดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 1. คลีนิคบริการแพทย์แผนไทย
 2. การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
 3. งานวิชาการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้มีการดำเนินการ แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งการสร้างเครือข่าย ผู้เพาะปลูกสมุนไพรในชุมชน การประกันราคา และพัฒนาสู่การ รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง
  ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรทั้งหมด 67 รายการ
  ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 41 รายการ
  ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 7 รายการ
  และผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม จำนวน 19 รายการ
  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษา โดยมุ่งหวัง เป็นโรงพยา บาลชุมชนสมรรถนะสูง ที่ผสมผสาน การแพทย์แผนไทยระดับ แนวหน้าของประเทศ เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  ด้านผลิตกัญชาทางการแพทย์
  ได้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วางแผนผลิตยากัญชาทางการแพทย์
  17 ตำรับ มีแหล่งปลูก 2 แห่ง คือ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ อำเภอเมือง และ โรงพยาบาลชานุมาน ปัญหาอุปสรรค คือ มีวัตถุดิบกัญชาที่ผลิตไม่เพียงพอ
  ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากกัญชาที่ทดลองผลิตคือ สบู่กัญชา