[3 ก.พ. 65] ตรวจเยี่ยม COVID Free Setting อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบข้อมูลและให้กำลังใจกับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด้านการศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินและให้คำแนะนำในเรื่อง Covid Free Setting หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  • อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
  • โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
  • โรงเรียนนาจะหลวย
  • คปสอ.นาจะหลวย ที่ รพ.นาจะหลวย
  • พชอ.นาจะหลวย ที่ สสอ.นาจะหลวย
    ในโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเสนอผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป