[3 ก.พ. 65] ตรวจเยี่ยมโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.โดยวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบเกษตรสมาร์ทฟาร์มและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมือง พิกัดตั้งที่ บ้านสวนงัว ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสถานที่ก่อนได้รับการผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เฉพาะกัญชา) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สรุปข้อมูลการปลูกกัญชา ครั้งที่ 1 พบว่า จำนวนปลูก 50 ต้น แบ่งเป็นต้นกัญชาตัวเมีย 28 ต้น ตัวผู้ 17 ต้น กระเทย 5 ต้นได้รับผลผลิตการจัดช่อดอกและเมล็ดกัญชาแห้งจำนวนทั้งสิ้น 5.85 กิโลกรัม
3 กุมภาพันธ์ 2565 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์แก้เจ็บ แก้จน พบปัญหาอุปสรรค คือ ขาดงบประมาณในการสร้างโรงเรือน ปัญหาการขออนุญาตขั้นตอนยุ่งยากขาดองค์ความรู้ในการปลูก ปัญหาด้านตลาดเชิงพาณิชย์อื่น ๆ