[20 ม.ค. 65] รอง COO ด้านวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตสุขภาพวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.


ดร.นพ.สุรเดชช ชวเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (ด้านวิชาการ) พบปะให้คำปรึกษาแนะนำ จนท.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ขับเคลื่อนงาน ในฐานะประธาน (pm) คณะทำงานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 
โดยกำหนดแผนปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ทุกวันอังคารและ พฤหัสบดี