[17 ม.ค. 65] ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (1/2565)วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยมีนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง และคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม  

วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ในเขตสุขภาพ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อรับฟังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตสุขภาพ ตลอดทั้งวาระการประชุมจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference

พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ในเขตสุขภาพที่ 10