[18 เม.ย. 65] ประชุม CHRO ครั้งที่ 4/2565วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

           นางสาวจงกลนี  จริยานุวัฒน์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ ติดตามผลการดำเนินงานของ PM HRM, PM HRP วาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราว วาระพิจารณาอื่นๆ
โดยมี นายแพทย์ทนง  วีระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบ WEBEX Conference