[27 ธ.ค. 64] “วัดภูพร้าว” โมเดล COVID Free Setting เที่ยววัด ทำบุญ วิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

มาตรการ COVID-FREE คือ แนวปฏิบัติของมาตร การองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อยกระดับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน ในสถานประกอบการ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวฯลฯ เมื่อเปิดเมือง เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้น 4 มาตรการหลักเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้ และประชาชนสามารถใช้ชีวิต ได้อย่างปกติแบบวิถีใหม่คือ 
1. การฉีดวัคซีนให้ครอบ คลุมเป้าหมาย 
2. การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา 
3. กิจการกิจกรรม เข้ม มาตรการ covid free setting 
4. การตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK

27 ธค.64 14.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารทุกภาคส่วน ร่วมกันประกาศนโยบาย Covid Free Setting สำหรับศาสนสถาน โดยใช้โมเดลวัดภูพร้าว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี